Ako sa na Pedagogickej fakulte KU nakladalo s finančnou hotovosťou

Autor: Mária Levočská | 7.8.2014 o 15:00 | (upravené 12.8.2014 o 22:32) Karma článku: 11,31 | Prečítané:  11384x

Ukážkou "nakladania s hotovosťou" je poskytovanie služieb v mene univerzity a vyberanie poplatkov do "čierneho fondu" a do neinvestičného "Fondu Ladislava Pyrkera, n.f."

Problematike sa venoval Nový čas, ale problém lepšie vystihuje táto infografika.

Činnosť neinvestičných fondov upravuje Zákon č. 207/1996 Z. z. z 15. mája 1997, podľa ktorého „Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu (...) “ (§ 2 zákona). „Fond môže zriadiť fyzická osoba alebo právnická osoba“ (§ 3 zákona).

Na KU sa stretávame s viacerými fondmi, ktoré podporujú KU. Jeden z nich, Fond Ladislava Pyrkera, n.f., v sledovanom období (2009-2013) z príjmov v objeme 236.000,- € získal od právnických osôb mimo KU len približne vo výške 4.000,- €. Zriaďovateľom fondu Ladislava Pyrkera, n.f. (pred tým mal názov Pedagogická fakulta v Ružomberku, n.f.) boli súkromné osoby.

Príjmy Fondu Ladislava Pyrkera, n.f.

„Majetok fondu tvoria vklady zriaďovateľov a ďalšie peňažné prostriedky, ktorými sú a) peňažné dary a príspevky od fyzických osôb alebo od právnických osôb (...)“ (§19, ods. 1. Zákona). Analýzou príjmov fondu (podľa bankových výpisov) zisťujeme, že vkladateľmi do fondu boli predovšetkým súkromné osoby, ktoré môžeme začleniť do niekoľko skupín:

 • Zamestnanci KU, ktorí vkladali takmer celé svoje výplaty počas zamestnania na PF KU,

 • Denní doktorandi PF KU, ktorí vkladali do fondu svoje celé štipendiá počas celého doktorandského štúdia v sledovanom období,

 • Zamestnanci KU, ktorým bolo nekompetentnou osobou poskytnuté "bezplatné" bývanie v priestoroch apartmánov na Hrabovkej ceste 1 / Nám. A. Hlinku 56, a ktorí platili úhradu za poskytnuté dlhodobé bývanie Fondu Ladislava Pyrkera, n.f. ,

 • Zamestnanec KU, ktorý bezplatne využíval byt na Š. Moyzesa 35, a ktorý údajne bezhotovostne vložil platbu za prevádzkové náklady bytu (bez nájomného) na bankový účet Fondu Ladislava Pyrkera, n.f.,

 • Zamestnanec KU, ktorý dostal pokyn, aby pôžičku PF KU na vydanie monografie vrátil na účet Fondu L. Pyrkera, n.f.,

 • Zamestnanci KU, ktorým bola predložená na podpis darovacia zmluva (napr. pred podpísaním predĺženia zmluvy),

 • Pokladňa fondu. Je až neuveriteľné, že z pokladne fondu bolo na bankový účet vložená  veľmi vysoká hotovosť: v roku 2010 vo výške 37.004,- € a v roku 2011 vo výške 24.600,-€,

 • Právnické osoby, ktoré vložili do fondu vklad boli za sledované obdobie až štyri!!: Áčko, a.s.: 2.000,- €, GALMM: 300,- €, JOBA, sro. (Reštaurácia Panský dom): 1.550,- €, Savings Funds Limited: 234,26 €,

 • Katolícka univerzita v Ružomberku, účet dary a granty PF KU vedený v štátnej pokladnici,

 • 2% z dane (pár tisíc €).

V súvislosti s príjmami fondu sa stretávame s tzv. poskytovaním bezplatného ubytovania PF KU. Problém spočíva v tom, že:

 • Ani vlastníci budov, nevydali súhlas k poskytovaniu bezplatného ubytovania;

 • Prevádzkové náklady za bývanie boli hradené z rozpočtu KU, resp. PF KU a vyberané poplatky za bývanie sa stávali príjmom súkromného neinvestičného fondu s názvom Fond Ladislava Pyrkera. Fond nehradil prevádzkové náklady ani v aparmánoch na Hrabovskej ceste 1, ani nehradil prevádzku v budove na Nám. A. Hlinku 56. A ak sa fond rozhodol poskytnúť PF KU nejaký grant, alebo uhradiť nejaké náklady, konal tak podľa svojho uváženia, rozhodovacia právomoc nad zdrojmi nepatrila KU;

 • Tí, ktorým bolo poskytnuté bezplatné bývanie by mali poplatky za bývanie uhradiť spätne Katolíckej univerzite v Ružomberku a uhradené poplatky fondu budú môcť vymáhať od fondu, alebo, ak to tak zamestnávateľ bude klasifikovať, z tohto nepeňažného príjmu budú musieť uhradiť odvody a daň štátu.

 • „Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu“ (§ 16, ods. 2 zákona). Predsedovi správnej rady (Ing. R.K.) bolo hradené fondom jeho bezplatné bývanie..., predsedovi dozornej rady (prof. A. A.) boli hradené letenky...

Vyjadrenia svedkov

Slová predovšetkým tých, ktorým bolo poskytnuté „bezplatné bývanie“ na PF KU  a predložené na podpis "darovacie zmluvy" v prospech neinvestičného Fondu L. Pyrkera, n.f. :

Zo zápisníc v trestnom konaní ČVS:ORP-184/OEK-RK-2013:

12.06.2013 - Dušan G.:  „PF KU mi poskytla priestor na ubytovanie (...) Aký bol vzťah medzi fondom a KU som nevedel (...) Daroval som mesačne 90,-€ až do mája 2013 (...) nevedel som, že fond nepatrí do organizačnej štruktúry PF KU (...) Myslel som, že darom fondu podporím fond, ktorý patrí PF KU.“

12.06.2013 – Jozef M.: Išlo o dar, ktorý som mal venovať ja spomínanému fondu (...)  uvedené dary poskytujem ako úhradu  za ubytovanie PF KU. (...).“

12.06.2013 – Marián T.: „(...) Bol som v tom, že dary platím PF KU v Ružomberku. (...)  Na otázku, či by som poskytol vyššie uvedené dary, ak by som vedel, že fond s názvom Pedagogická fakulta v Ružomberku, n.f., ktorý nikdy nepatril ani nepatrí do vnútornej organizačnej štruktúry KU odpovedám, že nie. Na otázku prečo som za ubytovanie neplatil KU alebo PF KU odpovedám, že na dekanáte mi povedali, že mám platiť takouto formou a nemal som dôvod o tom pochybovať.“

21.06.2013 – Jozef Ž.: „Na otázku či som vedel, že fond s názvom Pedagogická fakulta v Ružomberku, n.f. nikdy nepatril ani nepatrí do vnútornej organizačnej štruktúry KU odpovedám, že nevedel som to, myslel som si, že finančné prostriedky, resp. dary dávam PF KU.

09.07.2013 – doc. RNDr. Roman F.: „(...) niekto na dekanáte PF KU mi povedal, že urobia so mnou Darovaciu zmluvu, ktorú podpíšem a na základe ktorej budem mesačne alebo ročne platiť dohodnutú čiastku, (...) ako dar, pričom tieto dary mali slúžiť ako náhrada za poskytnuté služby ubytovania. Ja som sa nestaral komu platím (...).“

10.07.2013  PaedDr. Róbert S.: „Na otázku, či som mal alebo mám vedomosť o existencii fondu (...) odpovedám, že nie. Na otázku či som vedel, že fond s názvom Pedagogická fakulta v Ružomberku, n.f. nikdy nepatril ani nepatrí do vnútornej organizačnej štruktúry KU odpovedám, že  nie. Na otázku, či by som poskytol vyššie uvedené dary, ak by som vedel, že fond s názvom Pedagogická fakulta v Ružomberku, n.f., ktorý nikdy nepatril ani nepatrí do vnútornej organizačnej štruktúry KU odpovedám, že tak by som tie peniaze tam neposielal.“

10.07.2013 – prof. PaedDr. Milan L.: „(...) požiadal som vedenie PF KU, konkrétne dekana J., prodekana K. a tajomníčku Ing. L. o možnosť ubytovania (...). (...) zo strany prodekana K.tajomníčky L. mi bola ponúknutá možnosť (...) bol som poučený o tom, že tieto prostriedky budú použité na pomoc pri rozvoji ubytovacích možností alebo kapacít PF KU. (...) dar  som poskytol ja, podľa mňa PF KU (...) s vedomím, že dary poskytujem PF KU (...) lebo mi poskytovali ubytovanie. (...)

10.07.2013 – Ján B.: „(...). Povedala mi, že za ubytovanie sa platí formou daru, ktorý poskytujem ja PF KU. V zadávaní platby  som pre môj prehľad uvádzal mesiac a rok, pričom mi bolo Ing. L. povedané, že tam musím uviesť „dar“, aby to bolo i z ich strany akceptované. Platby, kde som uviedol mesiac a rok mi boli vrátené a musel som ich zaplatiť s poznámkou „dar“. (...) peniaze som posielal PF KU v Ružomberku. (...)“

Zo zápisníc v trestnom konaní ČVS:ORP-184/OEK-RK-2013:

13.06.2013 – Jana H.:

"V deň prvej výplaty t.j. 10.08.2010 si ma pani L. zavolala, aby som podpísala Darovaciu zmluvu  zo dňa 10.08.2010, ktorou som mala darovať 450,- Eur fondu s názvom Pedagogická fakulta  v Ružomberku. (...) pani L. mi povedala, že ak Darovaciu zmluvu nepodpíšem, tak mi nemusia predĺžiť pracovnú zmluvu. (...) preto som každý mesiac vkladala na účet fondu sumu 90,- Eur priamo vo VUB banke. (...) “

13.06.2013 – PhDr. Michal A.: „(...) Tá pani mi predložila Darovaciu zmluvu zo dňa 02.09.2010, pričom mi povedala, že takýmto spôsobom sa platí za ubytovanie. Ja som predpokladal, že KU je nositeľkou čestnosti a transparentnosti a podobne. (...) prečítal som si, že darujem sumu 650,- Eur a to neinvestičnému fondu pod názvom Pedagogická fakulta. Darovaciu zmluvu som podpísal, nakoľko som si myslel, že fond patrí PF KU v Ružomberku a že teda  peniaze darujem PF KU (...).“

13.06.2013 – Michaela M.: (...) bola mi  predložená  na podpis Darovacia zmluva zo dňa 25.10.2010, ktorá už bola podpísaná  podľa mňa za stranu PF KU (...).  som bola v presvedčení, že ide o zmluvu o poskytovaní ubytovania  a peniaze platím PF KU v Ružomberku, ktorá ubytovanie poskytuje. Až neskôr som si všimla, že ide o Darovaciu zmluvu a poňala som to ako to, že môj mesačný príspevok vo výške 65,- Eur poskytujem ako dar PF KU v Ružomberku (...)“

14.06.2013 – ThDr. PhDr. Ján B.: Bola mi predložená k nahliadnutiu Darovacia zmluva zo dňa 16.09.2009 (...) túto zmluvu som nepodpísal, podpis na zmluve nie je môj. (...)  o existencii fondu som nevedel, ani o jeho organizačnej štruktúre, veril som prof. AA, že takýmto postupom dar dávam  KU.“

11.07.2013 – Mgr. Tomáš K.: „(...) o fonde som nevedel, ani som teda nevedel, že nepatrí pod KU. Už  pri podpise zmluvy  mi pani R. povedala, že je to preto formou daru, že ešte niektoré veci sa musia vysporiadať, lebo sú to len prvé štádia ubytovania, že je ešte okolo toho veľa papierovačiek a že sa to v blízkej budúcnosti zmení. Mal som taký pocit, že niečo nie je v poriadku, keď to bolo formou daru a keď mi bolo povedané, že nemám uvádzať pri odosielaní peňazí, že je to za ubytovanie.“

11.07.2013 – Mgr. Adriana S.: (...) bola som presvedčená, že platím  peniaze za ubytovanie  PF KU. (...) bola som v tom, že platím za ubytovanie, formou daru, PF KU.(...)“

11.07.2013 – PhDr. Helena P.: (...) Keď som sa pani R. opýtala, prečo podpisujem Darovaciu zmluvu a nie  nájomnú, bolo mi vysvetlené, že prostriedky budú použité na neziskový fond PF KU, ktorý slúži  na podporu grantov, projektov a mobilít študentov PF KU. (...).“

11.07.2013 – Mgr. Erika J.: „(...) Ubytovanie, ktoré mi bolo poskytnuté podľa mňa patrí aj patrilo KU. Podpisom Darovacích zmlúv som dar podľa mňa posielala na účet PF KU v Ružomberku. Usudzujem to z toho, že aj na Darovacích zmluvách  je v hlavičke uvedená PF KU v Ružomberku. Čo znamená n.f. neviem. (...) “

11.07.2013 – Mgr. Matej D.: „V auguste 2011 som prišiel na dekanát PF KU v Ružomberku (...) zrejme za pani R. (...) Ona mi vysvetlila, že keďže budovu má pod správou PF KU a že oni ako PF KU nemôžu poskytovať ubytovanie, tak ako náhradu za ubytovacie služby môžete dať dar, nepamätám si či mi povedala, že ide o dar KU alebo PF KU. (...) Bolo mi povedané, že za ubytovanie sa platí 97,50 Eur za mesiac vo forme daru. Podpisom Darovacej zmluvy som ja daroval dar Pedagogickej fakulte v Ružomberku, n.f.. Čo je to n.f. neviem uviesť. Ja som mal za to, (...) že tá nadácia, ktorej som daroval dar je tiež súčasťou PF KU. (...) Na otázku, či by som poskytol dar, ak by som vedel, že  fond s názvom Pedagogická fakulta  v Ružomberku, n.f., nikdy nepatril ani nepatrí do vnútornej organizačnej štruktúry KU odpovedám, že nie neposkytol by som dar.“

11.07.2013 – Mgr. Art. Andrej M.: „(...) išiel som na dekanát PF KU (...). Tu mi bolo oznámené, že mojej ústnej žiadosti o ubytovanie bolo vyhovené. (...) Po vzájomnej dohode sme platbu realizovali formou Darovacej zmluvy, (...). Obsahom zmluvy bolo že ja darujem  škole, teda  KU, finančné prostriedky s tým, že ja budem mať ubytovanie počas celého akademického roka. (...) Nezaujímal som sa o to komu platím. (...).“

06.08.2013 –  J. D.: „(...) Na sekretariáte sme sa vzájomne dohodli na výške môjho finančného daru, ktorý som v niekoľkých splátkach uhradil v hotovosti pani tajomníčke Ing. L., pričom som vždy dostal doklad o darovaní konkrétnej sumy. (...).“

Záver

K téme apartmány je potrebné povedať, že budova, v ktorej sa ony nachádzajú, ako aj celá budova Pedagogickej fakulty KU na Hrabovskej ceste 1 nie je majetkom Katolíckej univerzity v Ružomberku, ale má ju KU v nájme. Podľa nájomnej zmluvy je KU kompetentná ďalej poskytovať priestory do podnájmu ako vlastník. V zmysle tejto zmluvy vyjadril koncom roka 2009 štatutár KU súhlas s návrhom PF KU, aby sa časť budovy – apartmány adaptovali a následne zverovali užívateľom do podnájmu na základe PF KU navrhnutých podnájomných zmlúv, čo sa nerealizovalo. Dekan PF KU bol splnomocnený k podpisovaniu podnájomných zmlúv v znení ako požiadal.

Ani vlastník budovy, ani nájomca, Katolícka univerzita v Ružomberku nevydali súhlas k poskytovaniu bývania v tejto budove "bezplatne". A už vôbec nevydali súhlas k tomu, aby sa ako „kompenzácia za poskytnuté ubytovanie na neziskovej báze“ vyberali dary v prospech súkromného neinvestičného fondu Ladislava Pyrkera, n.f., ktorý nepatrí a nikdy nepatril do organizačnej štruktúry KU, resp. PF KU.

Tvrdenie, že vedenie PF KU rozhodlo o bezplatnom poskytovaní bývania je neoprávneným rozhodnutím (ak vôbec existuje), a ktoré sa vo vyjadrení členov vedenia, podľa svedeckých výpovedí v trestnom konaní, rozchádza.

Dôsledkom, že bývajúci v apartmánoch neplatili poplatky za ubytovanie KU, resp. PF KU znamená, že KU, resp. PF KU vznikla škoda vo výške tisícov EUR, nakoľko náklady na rekonštrukciu, ale aj prevádzku uhrádzala KU, resp. PF KU, ale poplatky za bývanie sa stali príjmom súkromného neinvestičného fondu s názvom Fond Ladislava Pyrkera, n.f.  Až koncom roka 2012 fond zaslal významnejšie sumy na účet PF KU, nie však na úhradu prevádzkových nákladov za apartmány, ale na iný, fondom, (nie KU), stanovený účel.

Na PF KU sa vyberali „dary“ nielen za poskytnuté bývanie, ale aj za kopírovanie, že dary boli žiadané aj od nových zamestnancov, ktorí aj časť mzdy museli zasielať na bankový účet súkromného fondu, prípadne ich odovzdávali v obálke správkyni fondu.

Podľa výpovedí zamestnancov ako aj študentov PF KU, bolo pri zápisoch každoročne vyberané po 10,- € a tieto vybrané peniaze za posledné dva akademické roky 2011/2012 a 2012/2013 sa nedostali ani do pokladne ani na bankový účet KU, resp. PF KU. (Ide o sumu siahajúcu do výšky desaťtisícov €.) Tým, ktorým boli poskytnuté služby za ubytovanie, kopírovanie, či platiacim pri zápise po 10,- € neboli vydávané žiadne pokladničné príjmové doklady.

Nakoľko PF KU nevidela v tomto spôsobe poskytovania ubytovania problém, nemohla ďalej poskytovať ubytovanie v apartmánoch. Tieto zistenia viedli štatutára KU k prijatiu viacerých opatrení, ako aj k rozhodnutiu o zverení do správy časti priestorov v budove na Hrabovskej ceste 1 z PF KU na UaSZ KU.

Tieto rozhodnutia štatutára sa však nepáčili dotknutým osobám, preto organizovali pohon na rektora KU, ktorý pokračoval pokusom o jeho odvolanie a skončil jeho rezignáciou k 31.05.2014. 

Opísané skutky sú podľa médií predmetom pokračujúceho skúmania Krajskej prokuratúry v Žiline a Okresnej prokuratúry v Ružomberku.

Informácie v blogu pochádzajú zo správy štatutára pre orgány KU

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Minúta po minúte: Mexiko ničí ďalšie zemetrasenie, má už 248 obetí

Zabíjali padajúce budovy, medzi obeťami sú aj deti.

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.


Už ste čítali?